André Bosman was op bezoek in Vlissingen.

In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezing heeft Tweede Kamerlid voor de VVD André Bosman op maandagavond 12 februari een bezoek gebracht aan Vlissingen. Belangrijk onderwerp van gesprek was de dak- en thuislozenopvang in de stad.

Voor Walcheren vindt de opvang van dak- en thuislozen plaats in het Witte Huis in Vlissingen. Dit is een verre van gemakkelijke opgave. De psychosociale problemen van de bezoekers zijn complex en vragen op de individu gerichte oplossingen. Daar zijn vele deskundigen en instanties bij betrokken. De problematiek is zeer breed: van verward en agressief gedrag tot grote sociale en maatschappelijke ontreddering. Psychische stoornissen, drugs, alcoholgebruik en schulden zijn vaak één van de oorzaken. Het Witte Huis, een voorziening van Emergis, biedt professionele opvang en begeleiding. Uiteindelijk doel is de hulpvragers deskundig te stabiliseren en te begeleiden naar een leef- en woonpatroon, waarin zij min of meer zelfstandig kunnen functioneren. Daarvoor moet een groot aantal instanties met elkaar samenwerken, waaronder de Zeeuwse gemeenten, GGZ-instellingen, vormen van ambulante opvang, politie, justitie en woningcorporaties. 

Werken aan oplossingen vraagt een bovenlokale aanpak door deskundigen en bereidheid de administratieve regels, die een urgent handelen in de weg staan, te versoepelen als dat nodig is. Uitgangspunt daarbij is om meer nadruk te leggen op preventie en in het geval van eerste opvang het primaat te leggen bij de professional. 

  

‘We moeten de deskundigen in hun kracht zetten en de kans geven het hoogst noodzakelijke te doen, los van de bureaucratie’, vindt ook André Bosman. ‘Hij of zij kan het beste beoordelen wat de vervolgstappen zijn.’ Hij beklemtoonde open te staan voor goede oplossingen. Via hem zijn de lijnen naar de landelijke politiek kort. Datzelfde geldt voor de provincie, beaamde gedeputeerde Carla Schönknecht. ‘Dat is het voordeel van een landelijke partij!’ 

 

In toenemende mate ziet de VVD-Vlissingen mensen die in het straatbeeld opvallen door hun verwarde gedrag en ernstige overlast veroorzaken wanneer zij niet worden opgevangen. Het kan en mag niet zo zijn dat dit de prijs is die we moeten betalen om mensen zoveel mogelijk in hun eigen thuis te laten zijn. De VVD vindt het belangrijk dat alle partners in het sociaal domein, veiligheid en zorg goed samenwerken, belemmerende regels worden aangepast, geïnvesteerd wordt in deskundigheid en er voldoende opvang, begeleiding  en woonruimte beschikbaar komt voor resocialisatie. Het gaat alleen op Walcheren al om enkele honderden mensen. Een enkele opvang in Vlissingen is onvoldoende.