Vragen over Nollebos/Westduinpark

Artikel 34-vragen “Weigeren bestuurlijk overleg met inwoners/stichting inzake Streefbeeld Nollebos/Westduinpark” Geacht college, Van Stichting Behoud en Beheer Nollebos/Westduinpark (verder OnsNollebos) ontvingen wij 14 januari jl. een brief waarin is gemeld dat deze stichting meerdere malen om een bestuurlijk overleg heeft gevraagd met de verantwoordelijk wethouder in dit dossier.

Artikel 34-vragen “Weigeren bestuurlijk overleg met inwoners/stichting inzake Streefbeeld Nollebos/Westduinpark” Geacht college, Van Stichting Behoud en Beheer Nollebos/Westduinpark (verder OnsNollebos) ontvingen wij 14 januari jl. een brief waarin is gemeld dat deze stichting meerdere malen om een bestuurlijk overleg heeft gevraagd met de verantwoordelijk wethouder in dit dossier. Dit bestuurlijk overleg is door de wethouder geweigerd en dit is gemeld aan de stichting. Slechts een ambtelijk overleg wordt voorgesteld. Wij zijn hier erg van geschrokken en ook wel verbolgen over. Daarom willen wij de volgende vragen stellen: 1. Wat is de achterliggende reden dat bestuurlijk overleg met de stichting door de verantwoordelijk wethouder is geweigerd? 2. Aan de stichting is gemeld dat de verantwoordelijk wethouder “geen urgentie” ziet in een bestuurlijk overleg. Wat is de inhoud van “geen urgentie”? 3. Tijdens het burgerparticipatie-traject, richting vaststelling van het Streefbeeld Nollebos/Westduinpark, heeft/hebben de stichting/deze betrokken inwoners zich niet onbetuigd gelaten en is/zijn bij alle sessies aanwezig geweest en gaf/gaven ook bij iedere sessie haar/hun inbreng. Hoe belangrijk vindt het college burgerparticipatie nog in relatie tot het Streefbeeld Nollebos/Westduinpark nu dat is vastgesteld? Graag uitleg. 4. Het coalitieakkoord heeft de titel “Samen zijn we Vlissingen”, met als ondertitel “We nodigen je uit om mee te doen”. Als een betrokken stichting OnsNollebos van die uitnodiging gebruik maakt, wordt dit geweigerd. Is dit niet strijdig met elkaar? 5. Hoe legt het college de waardering voor burgerparticipatie uit in relatie tot het weigeren van een bestuurlijk overleg met een stichting, die haar grote betrokkenheid heeft getoond (en nog steeds toont) bij het onderwerp Nollebos en Westduinpark? 6. De stichting heeft in haar verzoek tot bestuurlijk overleg met de verantwoordelijk wethouder (en ambtelijke organisatie) een achttal onderwerpen aangedragen die zij graag met de wethouder willen bespreken. Welke van de acht onderwerpen waren voor het college mogelijk de reden om het bestuurlijk overleg te weigeren en als “niet urgent” te bestempelen en waarom? 7. Burgerparticipatie is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. Is deze werkwijze een indicatie van de interpretatie van burgerparticipatie door het college met betrekking tot deze nieuwe wet? 8. Is het college alsnog bereid om inhoud te geven aan de waardering voor blijvende burgerparticipatie met betrekking tot het onderwerp Streefbeeld Nollebos/Westduinpark en serieus in te gaan op het verzoek van de stichting tot bestuurlijk overleg? 9. Zo ja, binnen welke termijn? 10.Zo nee, waarom niet? Wij zien uw inhoudelijke antwoorden op onze vragen tegemoet. Met vriendelijke groet, Fractie SGP Fractie VVD Fractie POV Lilian Janse-van der Weele Albert van der Giessen Pim Kraan Cor Tromp Tamara Vork Ruud Kleefman Fractie CDA Fractie Pvda Coen Bertijn Frances Oree