Volledig verkiezingsprogramma 2022

LEEFOMGEVING


Wonen

Betaalbare en beschikbare woningen in een prettige en veilige leefomgeving met voldoende

voorzieningen is een basisvoorwaarde om mensen binnen de gemeente te houden en te

verleiden naar onze mooie stad te verhuizen. Daar zet de VVD zich voor in. Het is van groot

belang dat vooral jongeren hier komen wonen en werken. De vrije markt moet alle kansen

krijgen voor duurzame woningbouw en het ontwikkelen van ‘tiny houses’ voor starters en de

generatie die minder hecht aan bezit. Er moeten meer betaalbare huurwoningen komen in de

vrije sector. Bewoners moeten de mogelijkheid hebben om hun woning aan te passen,

bijvoorbeeld voor zorg in en aan huis en domotica: huisvesting op maat. De kwaliteit van de

woonomgeving moet hoge prioriteit krijgen. De VVD is geen voorstander van

verzamelgebouwen, bijvoorbeeld voor buitenlandse werknemers. Integreren is beter, ook al is

het tijdelijk.

Woningcorporaties kunnen een bijdrage leveren aan goede woningen in een fijne leefomgeving

voor mensen met een kleine portemonnee. Daar waar het gaat om zogenaamde

‘leefbaarheidsactiviteiten’ dient samenwerking met maatschappelijke en zorgorganisaties

gezocht te worden.


Duurzaamheid

Wij willen maatregelen stimuleren die bijdragen aan een betaalbare overstap naar duurzame

energie. Het moet voor de inwoners inzichtelijk zijn hoe in de privésituatie energie kan worden

bespaard. De VVD ziet zonnepanelen als een overgangsfase naar innovatieve producten als

dakpannen met zonnecellen of coating. Daar waar in de stad verlichting moet worden

vernieuwd of aangebracht, dient gekeken te worden naar milieuvriendelijke en voordelige

oplossingen. Er zullen voorbereidingen nodig zijn voor grootschaliger oplossingen als

energieopslag in wijken en op industrieterreinen en ook ten aanzien van afvalscheiding. De

VVD is voorstander van ‘nascheiding’: het afval wordt door de afvalverwerker machinaal

gescheiden, waarbij nog waardevolle materialen behouden blijven.


Veiligheid

Voor de VVD staat veiligheid centraal: in de eerste plaats in de openbare ruimte en het verkeer,

maar ook in de eigen woning. Dan gaat het niet alleen om fysieke maatregelen, maar ook om

het gevoel van veiligheid. Eigendommen van particulieren en ook gemeentelijke eigendommen

als straatmeubilair dienen te worden gerespecteerd. De dagelijkse rit naar school of sport moet

veilig zijn. Ouderen moeten zich veilig voelen op straat, in huis en achter de computer.

Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en de gemeente. Als

iemand zich niet houdt aan regels, moet er streng en duidelijk wordt opgetreden door de

bevoegde instanties, waar mogelijk door een lik-op-stuk beleid. Maatregelen dienen te zijn

gericht op het wegnemen van gevaar, overlast en strafbaar gedrag, zonder dat de leefbaarheid,

het plezier en woongenot worden aangetast. Zo is het afsluiten van de Boulevard door overlast het verplaatsen van het probleem en daar zijn wij tegen.

Het is ontoelaatbaar dat hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten

belemmerd of bedreigd worden tijdens hun werkzaamheden. Ook hier geldt zero tolerance.

Voor de VVD hebben veiligheid en veiligheidsbeleving van inwoners en recreanten hoge

prioriteit. De gemeente meet het veiligheidsgevoel van haar inwoners met de integrale

veiligheidsmonitor en moet haar veiligheidsbeleid aanpassen aan de hand van de

uitkomsten. Het veiligheidsgevoel wordt vergroot door een opgeruimde en schone publieke

ruimte. De schade wordt waar mogelijk verhaald op de daders. Tegen drugsdeals dient met

kracht te worden opgetreden. Meer blauw op straat, waaronder Boa’s, is slechts effectief bij

een goede aansturing van taken. Cameratoezicht is inmiddels een geaccepteerd middel om

de veiligheid te bevorderen. Inwoners en bezoekers moeten overlastsituaties laagdrempelig,

ook via internet en de eigen wijkagent, kunnen melden. Dan verdient aangifte bij de politie

wèl een serieuze behandeling en terugkoppeling.

De brandveiligheid dient stringent te worden gecontroleerd en gehandhaafd. De gemeente zet

in op gemotiveerde vrijwilligers bij brandweer en hulpdiensten. Vlissingen ligt dicht bij

industriegebieden en intensieve scheepvaart. Dit brengt ook risico’s met zich mee. De VVD

vindt dat Vlissingen bij de verantwoordelijke instanties een grote inbreng moet houden om

deze risico’s te beperken.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen is een goed instrument om structurele samenwerking tussen

ondernemers, gemeente, politie en brandweer te faciliteren. Winkeliers dienen de ruimte te

hebben veiligheidsmaatregelen te treffen, bijvoorbeeld door het plaatsen van een rolluik en

antiramkraakpalen. Bedelarij, zogenaamde rooftassen en -jassen, dienen bij APV te worden

verboden.


Verkeer en vervoer

De VVD vindt dat mensen zich vrij moeten kunnen bewegen op de manier waarop zij dat

willen. Een goede infrastructuur is van levensbelang voor economie, veiligheid en snelle

bereikbaarheid door hulpdiensten.

Met de toenemende woningbouw in het Scheldekwartier, de te verwachten bedrijvigheid

rond de voormalige Machinefabriek en Timmerfabriek en grotere toeristenstromen in de

nabije toekomst dienen er tijdig meer parkeervoorzieningen te komen. Voor de inwoners,

bezoekers en recreanten, maar ook voor de ondernemers in de binnenstad is het van belang

dat er overdag redelijke tarieven worden gehanteerd en er ’s avonds vrij kan worden

geparkeerd.

De boulevards moeten voor eenieder bereikbaar zijn, ook voor mensen met een fysieke

beperking en ouderen. Goede en veilige fietsroutes moeten mensen verleiden om vaker de

fiets te nemen. De aanleg van fietsstraten kan een positief effect hebben op de

verkeersveiligheid. Afsluiten van de Boulevard is wat de VVD betreft enkel aan de orde op een

warme zondag. Het aso-verkeersgedrag moet worden aangepakt door beboeting in plaats van

afsluiting.


SAMENLEVING


Onderwijs

Goed onderwijs biedt de beste kansen voor iedereen. Een veilige schoolomgeving is een must.

Dat geldt ook voor de weg naar en van school. Indien voor leerlingenvervoer een beroep op de

gemeente wordt gedaan, wordt gehandeld overeenkomstig de gemeentelijke regeling, waarin

rekening is gehouden met passend onderwijs. Confessioneel onderwijs mag de integratie niet

belemmeren.

Wat de VVD betreft is er ruimte voor de bouw van scholen in Oost Souburg en in het

Scheldekwartier.

Het is belangrijk dat jongeren ten minste met een startkwalificatie hun schoolcarrière afsluiten.

Dit vergroot de kans op een baan. Een adequate aanpak van vroegtijdig schoolverlaten en

ongeoorloofd schoolverzuim is in onze ogen een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders,

gemeente, scholen, zorgaanbieders en leerplichtambtenaren. Risicojongeren dienen zo snel

mogelijk in kaart te worden gebracht en te worden geholpen, waarbij aandacht is voor

onderliggende problematiek.

Het behouden van opgeleide jongeren voor vergrijzend Zeeland is een belangrijke doelstelling.

Vooral het volgen van technische vakken zou moeten worden aangemoedigd. Samenwerking

tussen het (voorbereidend) beroepsonderwijs en lokale bedrijven verdient actief te worden

gestimuleerd. De Kenniswerf is de plaats waar onderwijs, overheden en ondernemers elkaar

ontmoeten in hun gezamenlijk streven naar innovatie en uitdagende verbindingen tussen

theorie en praktijk. Er is dringend behoefte aan vakmensen. De huisartsopleiding is een zeer

welkome aanvulling in het streven naar hogere beroepsopleidingen. Het Kenniscentrum en het

North Sea Port District vragen ook technisch geschoolde werknemer. Het maritiem onderwijs,

gegeven aan de Zeevaartschool, hoort bij Vlissingen. Dit onderwijs (deels) op de – unieke –

locatie aan de Boulevard heeft aantrekkingskracht op jongeren van binnen en buiten de

provincie. Op deze wijze onderscheidt Vlissingen zich binnen het maritieme onderwijs in

Nederland.

De VVD vindt dat Vlissingen een aantrekkelijke stad moet zijn voor studenten. Permanente

studentenhuisvesting is daarbij belangrijk. Een fysieke verbinding tussen het centrum en de

Kenniswerf is vanzelfsprekend.


Jeugd

Als ouders en kinderen een probleem hebben, dan kunnen ze hulp zoeken bij jeugdzorg. Wij

zijn voorstander van één regievoerder, met wie de ouders en kinderen een vertrouwensband

kunnen opbouwen. Doelgericht en betrokken, zonder onnodige rompslomp. De problematiek

kan ingewikkeld zijn en betrokkenheid van verschillende disciplines noodzakelijk. Een kind dat

ooit problemen heeft gehad of veroorzaakt, is niet automatisch de rest van zijn leven een

probleemgeval.


Maatschappelijke ondersteuning en participatie

Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid zijn voor de VVD uitgangspunt. Dat betekent

dat iedere inwoner van Vlissingen, jong of oud, met of zonder beperking, in beginsel mee moet

kunnen doen in de samenleving. Als zorg en ondersteuning nodig zijn, wordt de hulp vanuit de

samenleving georganiseerd. Daarbij staan de behoefte van de zorgvrager, eigen keuzevrijheid

en behoud van eigen regie centraal. Er wordt uitgegaan van wat iemand zelf kan, waarbij een

beroep wordt gedaan op eigen kracht. De overheid zorgt voor passende en voldoende

voorzieningen die op de meest efficiënte wijze worden ingezet, bij voorkeur met hulp van

zelfstandige wijkteams. Daklozen en verslaafden verdienen specialistische zorg en een humane

opvang, maar moeten op straat worden geweerd. De oplossing van dit probleem moet in

gezamenlijkheid tussen gemeenten worden aangepakt, onder andere door het verwerven en

behouden van getrainde specialisten.

De gemeente is als regievoerder voor de haar wettelijk opgedragen taken verantwoordelijk

voor samenwerking, integrale afspraken en communicatie. Dat geldt voor de gemeenten op

Walcheren en voor alle instanties binnen het sociale domein. Dit betekent dat de

gemeentelijke overheid terughoudend is met zelf uitvoeren van ondersteunings- en

zorgtaken. Een overstijgende aanpak in de veiligheids-, zorg- en strafrechtketen is essentieel

om de beoogde continuïteit van zelfredzaamheid in samenhang met een ondersteunings- en

zorgbehoefte te realiseren. De VVD is voorstander van een effectieve bovenlokale inkoop van

zorg waarbij er voor zorgvragers voldoende keus blijft.

Wij staan voor een tolerante samenleving waarbij iedereen meedoet. Niet je afkomst, je geloof

maar het gedrag staat centraal. De lokale overheid dient een actief beleid te voeren om

inburgering van immigranten in de samenleving te bevorderen. In het bijzonder is het beheersen

van de Nederlandse taal van belang. Maar ook zwemvaardigheid in een waterrijk land als

Nederland is een voorwaarde. De VVD is tegen doelgroepenbeleid, verwerpt en bestrijdt

discriminatie. Wij zijn voorstander van het meewerken aan het landelijk vastgestelde immigratie-

en asielbeleid. Daarbij is er geen opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers die niet willen

meewerken aan hun terugkeer naar het land van herkomst.


Sport

Sporten activeert een gezonde leefstijl voor jong en oud. Door te sporten leer je normen en

waarden hanteren, incasseren, doorzetten en samenwerken. Daarom willen we dat onze

kinderen al op jonge leeftijd gaan sporten. Sportverenigingen moeten voor alle kinderen

toegankelijk zijn. En wij willen ervoor zorgen dat gymlessen op scholen alleen gegeven worden

door vakdocenten. Toegankelijkheid van sportvoorzieningen is ook van belang voor mensen

met een beperking.

Vlissingen, Souburg en Ritthem kennen verschillende sportverenigingen. Het aanbod is

divers. De VVD vindt dat gebruikstarieven van de accommodaties in beginsel kostendekkend

moeten zijn; het verenigingsleven moet zoveel als mogelijk onafhankelijk van de overheid

kunnen functioneren.

De VVD staat positief tegenover sponsoring van culturele en sportevenementen door het

bedrijfsleven. Particuliere initiatieven voor evenementen en manifestaties worden toegejuicht.

Hierbij mag de eigen verantwoordelijkheid van de gemeente niet uit het oog worden verloren.


Cultuur

De VVD wil Vlissingen nog meer als maritieme en historisch bijzondere stad op de kaart zetten.

Het jaar 2022, wanneer het 450 jaar is geleden dat in Vlissingen als eerste stad in de

Nederlanden het burgerverzet tegen het Spaanse bewind begon, biedt daartoe goede kansen.

Aan het herdenkingsjaar van ‘de geboorte van Nederland’ wordt door ruim dertig Nederlandse

gemeenten samengewerkt. De opstand in Vlissingen op 6 april 1572 was de opmaat naar een

eerste formele vorm van vrijheid en democratie bij het uitroepen van de Republiek der Zeven

Verenigde Nederlanden in1588: de feitelijke geboorte van Nederland.

Evenementen als Sail de Ruyter, Rescue Vlissingen, Straatfestival (Onderstroom) en

Bevrijdingsfestival zijn belangrijk voor de stad. Datzelfde geldt voor Film by the Sea met zijn

internationale uitstraling. De Machinefabriek kan voor een deel ruimte bieden aan verdere

uitbreiding van de plaatselijke culturele sector. Uitvoeringen van klassieke muziek breiden zich

gestaag uit. Maar ook Podium De Piek vervult een belangrijke maatschappelijke functie, met

name voor de jeugd. Een cultureel aantrekkelijke stad is van belang voor het toerisme, de

studenten en niet in de laatste plaats voor onze eigen inwoners.

De VVD ziet het Zeeuws maritiem MuZeeum als een parel van onze stad. Het is samen met

de Kazematten en de Oranjemolen van groot belang voor de economische spin-off van

onze toeristische sector. Vanzelfsprekend is het zaak dat het MuZeeum steeds meer

toegroeit naar cultureel ondernemerschap en daarvoor de tijd krijgt. Cultureel

ondernemerschap is uitgangspunt voor meer verwevenheid tussen cultuur, creatieve

industrie en economische ontwikkeling. Instellingen en verenigingen dienen niet louter

afhankelijk te zijn van overheidssubsidies.

De Sint Jacobskerk is als karakteristiek gebouw en erfgoed gezichtsbepalend voor de

stad Vlissingen. De instandhouding van dit monument is dan ook van groot belang.


ECONOMIE


Toerisme

Steeds meer toeristen uit binnen- en buitenland weten onze stad te vinden en te waarderen,

vooral als het gaat om de prachtige stranden en boulevards, waar de schepen dicht langs de

kust varen. Maar er is nog zoveel meer te ontdekken. Een bezoek aan en een meerdaags

verblijf in de stad moet goed gefaciliteerd worden. Er zijn maatregelen nodig om de congres-

en zakenmarkt verder te ontwikkelen. Het te bouwen Hotel Brittania kan een welkome

aanvulling betekenen. Vlissingen zien we ook als toekomstig kuuroord met mogelijkheden

voor ontspanning, zorg en herstel. De oude binnenstad en de boulevards moeten

aantrekkelijk zijn en blijven voor bezoekers en onze ondernemers. Vlissingen moet een

bruisende ‘stad aan zee’ worden!

De toeristische en recreatieve sector is voor Vlissingen een belangrijke inkomstenbron.

Samenwerking met de gemeenten Middelburg en Veere is belangrijk om in overeenstemming

met de Kustvisie en bestemmingsplannen invulling te geven aan de behoefte om te recreëren

en te genieten van al het moois dat Walcheren heeft te bieden.

Kennismaking met ons cultureel erfgoed vraagt actieve promotie en meertalige gidsen voor het

rondleiden van toeristen, waarbij vooral wordt ingezet op de historische en maritiem strategische

betekenis van Vlissingen en directe omgeving. Dit kan worden aangevuld met educatief

materiaal afgestemd op verschillende doelgroepen, zoals de jeugd of voor de passagiers van

cruiseschepen. Er dienen voldoende aanlegplaatsen te zijn voor varende toeristen. Rondvaarten

voor dagtoeristen moeten worden bevorderd, uiteraard met ligplaatsen voor de betreffende

schepen. Er moet meer parkeergelegenheid komen voor campers en touringcars.

De VVD is voorstander van behoud van het Nollebos-Westduinpark en wil ruimte geven aan

de huidige ondernemers voor renovatie en beperkte uitbreiding. Het gebied leent zich niet

voor grootschalige projectontwikkeling. In het bos dient door de gemeente permanent

noodzakelijk onderhoud plaats te vinden, om het als wandel- en recreatiegebied aantrekkelijk

te houden.


Ondernemerschap

De economische bedrijvigheid groeit met de jaren. Ondernemers, groot en klein, zijn onmisbaar

voor een gezonde, economische toekomst. Zij zorgen voor werkgelegenheid en investeren in

nieuwe ideeën en innovatieve technieken. De scheepsbouw hoort bij Vlissingen en staat

prominent op ons visitekaartje. De detailhandel is niet minder belangrijk. Winkelstraten en

winkelcentra vormen een belangrijke ontmoetingsplek in onze wijken, zijn verweven met de

samenleving en zorgen voor sociale veiligheid, leefbaarheid en aantrekkingskracht voor buurten.

Het ondernemersklimaat in Souburg is een goed voorbeeld hoe het kan. De combinatie van

winkels en horeca, zoals in de Scheldestraat en de Boulevards versterkt elkaar. Het

Scheldekwartier dient in deze zin verder te worden ontwikkeld. Wij koesteren deze sociale

bedrijvigheid, pleiten voor goede toegankelijkheid van winkels en horeca en zijn geen

voorstander van winkelsluitingstijden. Een aantal ondernemers met webwinkels kiezen ervoor

zich aan de randen van de stad te vestigen omdat daar meer parkeermogelijkheden zijn. De

VVD wil dat bestemmingsplannen deze mogelijkheid gaan bieden, bijvoorbeeld in

Baskensburg. Dit bevordert de economische activiteit binnen onze gemeentegrenzen. De

gemeente is een regisseur die samen met ondernemers en vastgoedeigenaren de

binnenstad, en de kernen sterk en aantrekkelijk houdt.

Grootschalige, industriële activiteiten in onze regio zijn nauw verbonden met de geografische

ligging van Vlissingen aan open water. North Sea Port is voor een aanzienlijk deel gelegen op

Vlissings grondgebied. De haven biedt nieuwe mogelijkheden door de activiteiten te koppelen

aan opslag, transport en productiebedrijven. De vestiging van arbeidsintensieve bedrijven kan

nog verder gestimuleerd worden. Samenwerking met andere gemeenten op dit gebied is

daarbij noodzakelijk.

De VVD verwacht veel van de veelzijdige bedrijvigheid als gevolg van het zogenoemde

‘compensatiepakket’ voor het niet doorgaan van de marinierskazerne: een Extra Beveiligde

Inrichting met beveiligde rechtbank, een kenniscentrum voor water, voedsel en energie, een

waterstoffabriek, een huisartsenopleiding en een snellere verbinding met de Randstad. Hier

liggen kansen voor werkgelegenheid, meer en betere voorzieningen en opwaardering van

Vlissingen: niet meer een stad in een uithoek van het land, maar een bruisend historisch,

cultureel en recreatief centrum in het zuiden waar altijd de zon schijnt.

Omdat we van mening zijn, dat we door regionale samenwerking sterker staan, vindt de VVD

het belangrijk om de marketing van Vlissingen op Zeeuws niveau te organiseren.

Werk en inkomen

Het hebben en behouden van werk is de basis voor sociale en maatschappelijke ontwikkeling

van ieder mens. Uitkeringen zijn in beginsel tijdelijk. Bijstandsverlening moet de weg openen

naar nieuw werk. Samenwerking tussen Orionis Walcheren en het bedrijfsleven in de regio is

essentieel. De binding met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven is van belang om de

aansluiting op de arbeidsmarkt zo optimaal mogelijk te maken. De VVD stimuleert kansrijk

ondernemerschap. Samenwerking in de keten tussen partijen zoals de gemeentelijke

ondernemersloketten en economische zaken is van belang.


LOKAAL BESTUUR

Dienstbaarheid


De gemeentelijke overheid is dienstbaar aan de bevolking. Voor een vlotte afhandeling is het

nodig dat bewoners zaken zelf op afstand kunnen regelen. Daarvoor is een up to date en veilig

informatiesysteem voorwaarde. De VVD wil een overheid met minder regels en optimale service.

Daardoor kan de afstand tussen burger en overheid mogelijk verkleinen en wordt hopelijk

bijgedragen aan herstel van vertrouwen. De gemeente moet de eerste ingang zijn voor de

vragen van haar burgers, waarvoor nu nog vaak een te hoge drempel bestaat.


Communicatie

In aanvulling hierop pleiten wij voor transparantie en actieve communicatie tussen burgers en

overheid. Burgers hebben recht op informatie en het kunnen indienen van een klacht, terwijl van

de gemeente mag worden verwacht dat zij haar burgers actief betrekt bij de totstandkoming van

beleid. Doorlopend contact met haar inwoners versterkt de democratie, waartoe tal van

mogelijkheden bestaan, zoals consultaties, bijeenkomsten en frequente berichtgeving via e-mail,

Omroep Zeeland en WFM96, de lokale omroep voor Walcheren.


Financiën

De VVD wil niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Geen lasten doorschuiven naar

volgende generaties. Het huishoudboekje van de gemeente Vlissingen moet weer op orde

komen. Dit betekent dat Vlissingen de tering naar de nering moet zetten. Gebouwen in

eigendom van de gemeente dienen zoveel mogelijk te worden verkocht. Daarnaast dient

gekeken te worden naar de grondexploitaties en dient de uitgifte van grond op basis van

erfpacht steeds meer mogelijk te worden gemaakt.

De VVD is altijd voorstander van het zo laag mogelijk houden van gemeentelijke belastingen

al is dit binnen de artikel 12-status vrijwel onmogelijk.

Wij zetten ons blijvend in voor een stad die voor haar inwoners aantrekkelijk is om te wonen

en te werken en die voor haar bezoekers de reis waard is!