Motie borstonderzoek

Motie vreemd aan de orde van de dag – Verkorting periodiek borstonderzoek


De gemeenteraad van Vlissingen in vergadering bijeen op 30 september 2021


Constaterende:

Dat de staatssecretaris voor Volksgezondheid heeft besloten het tijdsinterval voor 

het periodiek borstonderzoek voor vrouwen tijdelijk te verlengen van tweejaarlijks naar driejaarlijks;

Dat als reden hiervoor is vermeld dat het momenteel en de komende drie jaar niet mogelijk is landelijk consequent aan de termijn van twee jaar te kunnen voldoen;

Wenselijk zou zijn om ook de leeftijdsgrens voor het borstonderzoek te verlagen van 50 naar 35 jaar;

Dat het hier weliswaar gaat om landelijk beleid, maar dat ook de raden als primaire volksvertegenwoordiging op het terrein van volksgezondheid een belangrijke politieke signaalfunctie hebben.

Dat plm. 50% van de Vlissingse bevolking bestaat uit vrouwen en de meeste daarvan dus met dit onderzoek te maken krijgen, dit landelijk beleid heeft directe gevolgen voor hen.


Overwegende:

Dat deze maatregel op korte en langere termijn leidt tot verslechtering van deze uiterst belangrijke preventieve voorziening;

Dat ongeveer 1 miljoen vrouwen vanaf vijftig jaar in Nederland van deze preventieve 

voorziening gebruik maken;

In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen borstkanker. Het bevolkingsonderzoek is bedoeld om borstkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken. De kans op een succesvolle behandeling is dan groter. Ook is dan vaak een minder ingrijpende behandeling nodig.


Spreekt uit:

Dat de genomen maatregel ongewenst en onverantwoord is en het maximaal mogelijke moet worden gedaan om de screeningsinterval zo snel mogelijk te verlagen van drie jaar naar twee jaar;

Overwogen moet worden om de leeftijdsgrens te verlagen van 50 naar 40 jaar;

Dat dit signaal vanuit de volksvertegenwoordigingen in ons land zo breed mogelijk

moet worden overgebracht naar de staatssecretaris.


Verzoekt de raad in samenspraak met het college:

Er bij de demissionair en toekomstige staatssecretarissen, door toezending van deze motie, op aan te dringen dat hij er alles aan doet om te realiseren dat de tweejarentermijn zo snel en zo consequent mogelijk wordt toegepast;

Deze motie bij de gemeenteraden in Nederland en de leden van de Tweede Kamer bekend te maken.


En gaat over tot de orde van de dag.


SGP Vlissingen

Lilian Janse-van der Weele

Cor Tromp


VVD Vlissingen

Tamara Vork-Ritter

Albert van der Giessen