Inkooporganisatie Jeugdzorg Zeeland (IJZ)

“RADEN IN POSITIE”


Agendapunt: 6.2

Onderwerp: Inkooporganisatie Jeugdzorg Zeeland (IJZ)

De raad van de gemeente Vlissingen in vergadering bijeen op donderdag 1 juli 2021

De raad,


gehoord de beraadslaging,


overwegende/van mening


Ervaringen van afgelopen periode ten aanzien van het dossier Intervence hebben de structurele weeffouten in de besluitvormingsprocedure laten zien. Colleges van burgemeester en wethouders en gemeenteraden hadden maar weinig mogelijkheden om het proces te sturen en voelden zich soms ook overvallen met informatie.

Het is daarom belangrijk om minder afstand tussen de raden en de besluitvorming rondom de (inkoop van) de jeugdzorg in Zeeland te organiseren. Op dit moment ligt dit in handen van de bestuurscommissie Inkoop Jeugdzorg Zeeland welke verantwoording aflegt aan het Algemeen Bestuur van de GGD Zeeland in plaats van aan de gemeenteraden. Er moet meer mogelijkheid voor de raden komen tot invloed vooraf.


Daarom is het belangrijk om te komen tot een nieuwe te vormen gemeenschappelijke regeling IJZ. Deze legt dan direct verantwoording af aan de gemeenteraden en ontleent haar mandaat ook aan uitspraken van de raden. Besluiten over jeugdzorg zijn niet enkel politiek, maar hebben ook een financiële dimensie. Daarom is het van belang om de invloed in deze nieuw te vormen gemeenschappelijke regeling door te laten klinken in de zwaarte van stemmen zoals dat ook het geval is bij de GGD Zeeland


stelt voor 


-de Inkooporganisatie Jeugdzorg Zeeland (IJZ) los te maken van de GGD Zeeland en een zelfstandige gemeenschappelijke regeling in te stellen;


-de nieuw te vormen gemeenschappelijke regeling IJZ legt tenminste de volgende stukken jaarlijks voor aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten om deze in staat te stellen daarover, vóór definitieve vaststelling, zienswijzen in te dienen; jaarplan, begroting, jaarstukken en periodieke rapportages;


-ter voorkoming van ongewenste vertraging voor de jaarrekening eenzelfde procedure toepassen als bij de GGD;


-de deelnemende gemeenten krijgen in de nieuw te vormen gemeenschappelijke regeling IJZ een gewogen stem zoals dat ook het geval is bij de GGD Zeeland;


-de nieuw te vormen gemeenschappelijke regeling IJZ krijgt een raadsklankbordgroep naar voorbeeld van de Veiligheidsregio Zeeland;


-om zo spoedig als mogelijk, maar uiterlijk per 1-1-2023, de nieuwe gemeenschappelijke regeling te bewerkstelligen;en gaat over tot de orde van de dag.Naam en ondertekening

Fractie PSR Fractie VVD Fractie GL Fractie 50PLUSFractie LPV Fractie SP Fractie LD Fractie CU