Amendement Doortrekken Sloeweg bij rotonde


Vaststellen Integraal Streefbeeld – Doortrekken Sloeweg bij rotonde


De gemeenteraad van de Gemeente Vlissingen in vergadering bijeen op 22 juni 2021


Constaterende dat:


In het Steeefbeeld de wens wordt uitgesproken voor doortrekken van de Sloeweg,

Tijdens de eerste sessie van het participatieproces de meerderheid van de inwoners (twee van de drie bespreektafels) zich tegen doortrekken van de Sloeweg heeft uitgesproken


Overwegende dat:


De huidige Zwaneneburgweg een prima ontsluiting is richting sauna, visvijver, tennisbanen en strand,

De wens om de Sloeweg door te trekken geen resultaat is van het participatieproces,

Daarom niet over draagvlak voor deze wens in het streefbeeld kan worden gesproken,

Doortrekken van de Sloeweg ten koste gaat van bomen en groen,


Besluit:


De wens tot doortrekken van de Sloeweg bij de rotonde uit het streefbeeld te schrappen.


En gaat over tot de orde van de dag.


Fractie SGP

Lilian Janse-van der Weele

Cor Tromp