financiering Streefbeeld Nollebos & Westduinpark


Betreft: financiering Streefbeeld Nollebos & WestduinparkOnderwerp: Ontbreken van financiële onderbouwing voorstel


De Gemeenteraad van Vlissingen, in vergadering bijeen op 22 juni 2021;


Overwegende dat:

Het streefbeeld geen financiële paragraaf kent;

Uitvoering van het streefbeeld, in welke vorm dan ook, volledig afhankelijk is van toekomstige besluiten van de gemeenteraad over de financiering;

Dat er evenmin een tijdpad tot uitvoering in het streefbeeld is opgenomen;

Hierdoor noch over de uitvoering, noch over het tijdspad, noch over de financiering ook maar enige zekerheid bestaat;

Het door de nog steeds zorgelijke financiële positie van de Gemeente Vlissingen verre van zeker is dat er voldoende fondsen kunnen worden gevonden om het streefbeeld daadwerkelijk tot uitvoering te brengen;

Een door de raad geaccordeerd & samenhangend streefbeeld integraal uitgevoerd dient te worden, en is dus geen cafetariamodel;

Het ongewenst is om met name enige bouwactiviteit plaats te laten vinden als niet ook zekerheid is over de uitvoering van alle door de raad goedgekeurde elementen van het streefbeeld;

Het aannemen van plannen zonder afdoende financiële onderbouwing ongebruikelijk, onverantwoord en ongewenst is;

Draagt het college op om, alvorens ook maar enig element van het streefbeeld kan worden uitgevoerd, er zorg voor te dragen dat er een door de raad goedgekeurd financieel plan is;

Draagt het college daarbij op de financiële dekking voor de uitvoering van het streefbeeld op te nemen in de financiële meerjarenplanning en ter goedkeuring voor te leggen aan de Gemeenteraad;


En gaat over tot de orde van de dag.Raadsfractie POV  Raadsfractie SGP     Raadsfractie VVD

Pim Kraan              Lillian Janse              Albert v.d. Giessen

Ruud Kleefman      Cor Tromp                 Tamara Vork