Motie bouwen nollebos


Betreft: Streefbeeld Nollebos & WestduinparkOnderwerp: Géén afwijkingen van het vigerend bestemmingsplan.


De Gemeenteraad van Vlissingen, in vergadering bijeen op 22 juni 2021;


Overwegende dat:

Het vigerend bestemmingsplan uit 2011 bepalend is voor alle bouwactiviteiten in het Nollebos & Westduingebied;

Een visie of streefbeeld geen wettelijke basis is voor vergunningverlening of grondslag voor afwijking van dat bestemmingsplan;

Bouwactiviteiten in dit gebied dus in overeenstemming moeten zijn met het bestemmingplan uit 2011;

Dat het college op 15 juni jl. bij monde van wethouder Reijnierse heeft toegezegd géén gebruik te zullen maken van enige afwijkingsmogelijkheden in het bestemmingsplan bij de beoordeling van aanvragen in het Nollebos-Westduingebied;

Dat in diezelfde vergadering namens het college is verklaard dat ieder (bouw)plan dat niet voldoet aan de regels van het bestemmingplan altijd ter besluitvorming aan de raad zal worden voorgelegd;

Het college dus expliciet afstand doet van haar bevoegdheid om bij verlening van een omgevingsvergunning in dit gebied af te wijken van het bestemmingsplan;


Draagt het college op om:

Bij aanvragen die afwijken van het bestemmingsplan 2011 niet tot vergunningverlening over te gaan dan nadat daarover instemming is verkregen van de gemeenteraad;En gaat over tot de orde van de dag.Raadsfractie POV  Raadsfractie SGP     Raadsfractie VVD

Pim Kraan              Lillian Janse              Albert v.d. Giessen

Ruud Kleefman      Cor Tromp                 Tamara Vork