Motie duurzaam schelde terrein

Motie van Roemrucht Verleden naar Duurzame Toekomst


De raad van de gemeente Vlissingen in vergadering bijeen op 11 maart 2021

Constaterende dat

De Machinefabriek al jaren in zeer slechte staat verkeert

De Machinefabriek nu het zicht op de prachtige Timmerfabriek, de Zware Plaatwerkerij, de Lasloods, het monumentale kantoor van De Schelde en de kades belemmert

Het college al vanaf 2008 tracht een invulling voor de Machinefabriek te vinden

Het college weer overweegt extra geld in de Machinefabriek te steken om tijd te kopen

Er nog steeds geen concrete plannen met sluitende business cases zijn voor exploitatie zoals parkeergarage, bedrijven, kantoren, onderwijs of cultuur, alleen wensdenken

Zelfs grote steden als Rotterdam en Amsterdam het niet lukt om al hun industrieel erfgoed rendabel te exploiteren (o.a. Van Nellefabriek, Westergasfabriek)

Het kenmerkende van de Machinefabriek, namelijk de enorme binnenruimten waar de scheepsbouw nog te ruiken is, sowieso in de voorgenomen plannen verdwijnt en daarmee het karakter van de Machinefabriek

De financiële consequenties voor de exploitatie van een parkeergarage in een deel van de Machinefabriek nadelig zijn, en hierdoor weer meer structureel geld bijgelegd moet worden, ten koste van o.a. welzijn, milieu, sport en groen.

Het college tot nu toe geen budget had voor sloop en daardoor besloot tot minimale instandhouding om de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen, in afwachting van een mogelijke invulling van de Machinefabriek 

De voorgestelde dekking weer berust op een papieren werkelijkheid (nl. verhoging verkoopwaarde)


Overwegende dat

De Binnenhavens, de Kenniswerf, het Stationsgebied en de oude bibliotheek ook op nadere invulling wachten

Het Scheldekwartier reeds diverse mooie industriële gebouwen behelst, i.e. de Lasloods, de Timmerfabriek, de Zware Plaatwerkerij, het monumentale hoofdkantoor van De Schelde 

Weghalen van de Machinefabriek veel ruimte, beter zicht op deze parels en een meer mogelijkheden voor invulling en verduurzaming van het terrein oplevert

Het realiseren van een parkeergarage voordeliger gerealiseerd kan worden op de bestaande vloer van de Machinefabriek, 

waarbij het bovendien mogelijk moet zijn om een gedeeltelijke contour van de Machinefabriek te behouden (passend binnen de ontwikkelvisie), 

waarbij een gedeelte van de zuidgevel behouden kan worden of terug kan komen 

Ontwikkelen met respect voor de geschiedenis mogelijk is, zie ook de Ketelmakerij 

Door het compensatiepakket slopen wel past binnen de grex Scheldekwartier

Nu blijkt dat de voorgespiegelde ontwikkelingsvisie 2016 toch niet binnen het financiële kader van de grondexploitatie te realiseren is, wij het eerder genomen besluit tot behoud van de Machinefabriek in zijn huidige vorm moeten heroverwegen

De reeds gemaakte hoge kosten voor herstel van de Timmerfabriek etc. nog lang op onze begroting en onze inwoners zullen blijven drukken 

De bestemmingsreserve Wind in de Zeilen beter gebruikt kan worden voor iets dat werkelijk een economische impuls voor Vlissingen betekent

Wij niet weer problemen naar de Vlissingers van de toekomst door willen schuiven

Wij niet kiezen voor kwantiteit maar voor kwaliteit


Roept het college op

Om de mogelijkheden en gevolgen van sloop te onderzoeken en voor de zomer aan de raad te rapporteren, waaronder ook de realisatie van een ondergrondse parkeergarage.


En gaat over tot de orde van de dag. 


Naam en ondertekening


D66 CDA          VVD                          

Josephine Elliott    Coen Bertijn    Albert vd Giessen 

Tamara Vork
POV PvdA SGP

Pim Kraan    Frances Oreel    Lilian Janse

Ruud Kleefman Cor Tromp