Motie “Vaart in goed gastheerschap

Motie “Vaart in goed gastheerschap”


De gemeenteraad van de Gemeente Vlissingen in vergadering bijeen op 28 januari 2021,


Overwegende dat:


Het initiatief van de Verenigde Ondernemers Centrale (VOC), om bij ondernemers een toeristisch informatiepunt in te richten, afgelopen seizoen een groot succes was,

De evaluatie van dit succesvolle initiatief, uitgevoerd met Gemeente Vlissingen en VOC, nog niet heeft plaatsgevonden vanwege sluiting van het informatiepunt in de ZB als gevolg van de beperkende maatregelen in verband met Corona,

De Gemeente Vlissingen in haar Toeristische Visie verwoordt dat locale ondernemers dé ambassadeurs van de stad en dorpen zijn voor onze bezoekers,

De wethouder Toerisme in commissie- en raadsvergadering heeft uitgesproken dat goed gastheerschap heel belangrijk is,

Ondernemers graag willen weten waar ze aan toe zijn, voordat het toeristisch seizoen 2021 begint,


Is van mening dat:


De evaluatie van de toeristische informatiepunten ruim voor het toeristisch seizoen 2021 dient plaats te vinden,

De locale ambassadeurs van de stad en dorpen, naar de inhoud van de Toeristische visie, het verdienen om voor het toeristisch seizoen 2021 te weten waar ze aan toe zijn,

Het succesvolle initiatief van locale ondernemers voor goed gastheerschap, naar de inhoud van de Toeristische Visie, alle ondersteuning van de Gemeente Vlissingen verdient, ook in tempo,


Verzoekt het college om:


De evaluatie van de toeristische informatiepunten bij de locale ondernemers, met de VOC, uiterlijk eind februari 2021 af te ronden,

Halverwege maart 2021 duidelijkheid te geven aan de locale ondernemers, de VOC en ZB hoe de Gemeente Vlissingen goed gastheerschap en goed ambassadeurschap van stad en dorpen voor onze bezoekers gaat faciliteren, 

Voor het toeristisch seizoen 2021 daarvoor middelen ter beschikking te stellen uit het budget Toerisme,

De raad hierover te informeren,


En gaat over tot de orde van de dag.


Fractie SGP Fractie VVD